آموزش پزشکی

در چهار سال اخیر در خصوص توسعه و تقویت آموزش پزشکی کشور اقدامات موثری همچون؛ تدوین …

تاریخ انتشار: 3 مارس, 2019

گردشگری سلامت

بر اساس تعریف های سازمان جهانی جهانگردی و توریست ، یکی از اهدافی که می …

تاریخ انتشار: 3 مارس, 2019

چرا ایران ؟

با بیمارستان های مدرن، نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب، پزشکان حرفه ای، زیرساخت های …

تاریخ انتشار: 3 مارس, 2019