بیمارستان نیکان

در اواسط دهه هفتاد شمسی، رویکرد مشتری مداری و بیمارمحوری در کنار فرهنگ ارتقا مستمر …

تاریخ انتشار: 3 مارس, 2019